សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ ខេមរា

ចំណងជើង : រាំសមឬមិនសម
ឃ្លាផ្តើម : បងសូមអញ្ជើញស្រស់ស្រីដែលពាក់អាវថ្មី......
ច្រៀងដោយ : ស៊ិនស៊ីសាមុត រស់សេរីសុទ្ធា ចង្វាក់: រាំវង់
T4009

Alternative content

$0.25
ចំណងជើង : ចាញ់ដួងចិត្តស្នេហ៍
ឃ្លាផ្តើម : ព្យុះសមុទ្រដែលសំឡុតគំរាមសង្ខារ......
ច្រៀងដោយ : ឈួនម៉ាឡៃ ចង្វាក់: ចង្វាក់ធម្មតា
O2107

Alternative content

$0.25
ចំណងជើង : ពាក្យអកចងដៃ
ឃ្លាផ្តើម : អាធ្រាតណាស់ហើយអូនកើយដៃស្ដាំ......
ច្រៀងដោយ : សុះម៉ាត់ ចង្វាក់: ចង្វាក់យឺត
O1057

Alternative content

$0.25
ចំណងជើង : យើងកុំភ្លេចគ្នា
ឃ្លាផ្តើម : ឱស្ពានដែកយើងដើរកាត់ស្នេហ៍មួយម៉ាត់......
ច្រៀងដោយ : ស៊ិនស៊ីសាមុត រស់សេរីសុទ្ធា ចង្វាក់: ចង្វាក់ធម្មតា
T2010

Alternative content

$0.25
ចំណងជើង : ស្នេហ៍នៅតែដដែល
ឃ្លាផ្តើម : បើផ្កាយនៅតែរះទេស្នេហ៍នៅតែដដែល......
ច្រៀងដោយ : រស់សេរីសុទ្ធា ចង្វាក់: ចង្វាក់ធម្មតា
R2032

Alternative content

$0.25
ចំណងជើង : កុំវាចាថាស្នេហ៍ខ្ញុំ
ឃ្លាផ្តើម : កុំមកវាចាថាស្នេហាៗខ្ញុំ......
ច្រៀងដោយ : ប៉ែនរ៉ន ចង្វាក់: ចង្វាក់លឿន
P3039

Alternative content

$0.25
ចំណងជើង : នឹករឿងពីអតីត
ឃ្លាផ្តើម : ចន្ទរះផុតចុងព្រឹក្សានឹកដល់ស្នេហា......
ច្រៀងដោយ : រស់សេរីសុទ្ធា ចង្វាក់: ចង្វាក់ធម្មតា
R2025

Alternative content

$0.25
ចំណងជើង : ឈានជើងមិនរួច
ឃ្លាផ្តើម : វង់ភ័ក្ដ្រផូរផង់ចិញ្ចើមខ្វង់ស្រួច......
ច្រៀងដោយ : អ៊ិនយ៉េន រស់សេរីសុទ្ធា ចង្វាក់: ឡាំលាវ
G7016

Alternative content

$0.25
ចំណងជើង : អានអក្ខរា
ឃ្លាផ្តើម : អើយគ្រាន់តែបានអានអក្ខរា......
ច្រៀងដោយ : ស៊ិនស៊ីសាមុត ចង្វាក់: រាំក្បាច់
S5025

Alternative content

$0.25
ចំណងជើង : ស្នេហ៍ឧត្ដម
ឃ្លាផ្តើម : ដើមត្រែងយោលរលកកញ្ជ្រោល......
ច្រៀងដោយ : ស៊ិនស៊ីសាមុត រស់សេរីសុទ្ធា ចង្វាក់: ចង្វាក់ធម្មតា
T2028

Alternative content

$0.25