សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ ខេមរា

ចំណងជើង : ទឹកភ្នែកលើស្ពានស្នេហា
ឃ្លាផ្តើម : បានមកដល់យល់ស្ពានស្នេហ៍ខ្ញុំ......
ច្រៀងដោយ : រស់សេរីសុទ្ធា ចង្វាក់: ចង្វាក់ធម្មតា
R2097

Alternative content

$0.25
ចំណងជើង : សក់សហើយប៉ា
ឃ្លាផ្តើម : សក់សហើយប៉ាឈប់ពាក់អាវផ្កា......
ច្រៀងដោយ : ក្រុម ចង្វាក់: រាំវង់
G4138

Alternative content

$0.25
ចំណងជើង : សត្យាមាសអូន
ឃ្លាផ្តើម : សត្យាមាសអូនអើយយប់យន់ហើយ......
ច្រៀងដោយ : ហួយមាស ចង្វាក់: ចង្វាក់ធម្មតា
O2085

Alternative content

$0.25
ចំណងជើង : ផ្សងជួបបងគ្រប់គ្រា
ឃ្លាផ្តើម : ស៊ូទ្រាំរៀមទើបខ្សិបប្រាប់អូនថា......
ច្រៀងដោយ : ឈុនវណ្ណា ចង្វាក់: ចង្វាក់ធម្មតា
O2198

Alternative content

$0.25
ចំណងជើង : សូមបងកុំព្រួយ
ឃ្លាផ្តើម : បងអើយបងៗអើយសូមបងកុំព្រួយរូបអូនមួយ......
ច្រៀងដោយ : ប៉ែនរ៉ន ចង្វាក់: ចង្វាក់ធម្មតា
P2007

Alternative content

$0.25
ចំណងជើង : ចាស់ប៉ូវកំលាំង
ឃ្លាផ្តើម : ឱ្យតែឃើញក្មេងៗមើលមិនចង់លែង......
ច្រៀងដោយ : មាសសាម៉ន សូសាវឿន ចង្វាក់: រាំវង់
G4028

Alternative content

$0.25
ចំណងជើង : បាឡាំបាឡា
ឃ្លាផ្តើម : Baliam Baliao......
ច្រៀងដោយ : ជុំកែម ចង្វាក់: ចង្វាក់ធម្មតា
O2189

Alternative content

$0.25
ចំណងជើង : មួយសមួយខ្មៅ
ឃ្លាផ្តើម : សប្បាយមែនៗខ្ញុំសែនពេញក្នុងចិន្ដា......
ច្រៀងដោយ : រស់សេរីសុទ្ធា ប៉ែនរ៉ន ចង្វាក់: ចង្វាក់លឿន
G3032

Alternative content

$0.25
ចំណងជើង : អាសូរកេសមាលា
ឃ្លាផ្តើម : ឱអនិច្ចាសែនអាសូរវាសនាធីតា......
ច្រៀងដោយ : រស់សេរីសុទ្ធា ចង្វាក់: ចង្វាក់យឺត
R1008

Alternative content

$0.25
ចំណងជើង : វាយោខែកត្ដិក
ឃ្លាផ្តើម : ឱរាត្រីយប់ស្ងាត់ៗខ្យល់ផាត់ពីខាងជើង......
ច្រៀងដោយ : រស់សេរីសុទ្ធា ចង្វាក់: សារ៉ាវ៉ាន់
R6003

Alternative content

$0.25